Máte problém se směnkou? Ozvěte se mi

Zánik směnečného závazku obmeškáním

Zánik směnečného závazku obmeškáním

Priorita uplatnění směnečné pohledávky vůči hlavnímu směnečnému dlužníkovi

Přestože má směnečný věřitel neomezené právo volby, od kterého směnečného dlužníka bude požadovat uspokojení své směnečné pohledávky, má uplatnění směnečné pohledávky vůči různým věřitelům přece jen určitá pravidla. Směnečný vztah je konstruován tak, že nejdříve musí být k placení vyzván hlavní směnečný dlužník, a teprve po neúspěšném uplatnění pohledávky vůči tomuto dlužníkovi lze plnění požadovat od ostatních směnečných dlužníků.

Směnečný postih

Směnečná pohledávka se vůči postihovým dlužníkům uplatňuje v režimu výkonu směnečného postihu. Předpokladem výkonu postihu při splatnosti je marné předložení směnky k placení hlavnímu směnečnému dlužníkovi.

Uvedené pravidlo prioritního výkonu směnečného práva vůči hlavnímu směnečnému dlužníkovi neplatí v případě, že nastanou předpoklady pro výkon předsplatnostního postihu.

Výkon postihu před splatnostní lze uskutečnit v případě, že:

– směnečník odepřel po řádné prezentaci směnku akceptovat, a to zcela nebo i zčásti,

– byl prohlášen úpadek směnečníka, příjemce nebo výstavce vlastní směnky,

– směnečník, příjemce nebo výstavce vlastní směnky zastavil svoje platby a směnečný dluh nebyl po řádné prezentaci směnky zaplacen,

– na majetek směnečníka, příjemce nebo výstavce vlastní směnky byla bezvýsledně vedena exekuce a směnečný dluh nebyl po řádné prezentaci směnky zaplacen,

– byl prohlášen úpadek výstavce cizí směnky, který zakázal předložení směnky k přijetí.  

Zánik směnečného závazku obmeškáním

Ač jsou všichni směneční dlužníci zavázáni rukou společnou a nerozdílnou, je právním režim výkonu směnečného práva konstruován tak, že na prvním místě má platit hlavní směnečný dlužník. Není-li vůči hlavnímu směnečnému dlužníkovi (a v případě, že je směnka domicilována, tak vůči domicilátovi) uskutečněna řádně a včas regulérní prezentace směnky k placení, zanikají závazky všech postihových dlužníků obmeškáním.

Stejné důsledky má i opomenutí povinné protestace pro:

  • nedatování akceptu,
  • nepřijetí,
  • neplacení,
  • odepření nebo nedatování viděné.

Neuskutečnění některého z výše uvedených zachovacích úkonů má za následek zánik závazků všech postihových dlužníků.

            V souvislosti se směnečnou intervencí (s rozšířením či naopak nerozšířením okruhu směnečných dlužníků o příjemce pro čest, s nepředložením směnky k placení pro čest podpůrné adrese nebo příjemci pro čest anebo s neúspěšnou prezentací směnky k honorační úhradě) může nastat situace, kdy zaniknou směnečné závazky jen některých postihových dlužníků. Uvedené důsledky může mít nepředložení směnky k přijetí pro čest, nepředložení směnky k placení pro čest a neuskutečnění některého z povinných intervenčních protestů. Problematice směnečné intervence se budu věnovat v samostatných textech.

Výše uvedený právní režim povinného předložení směnky k placení a povinnosti dát osvědčit protestem rozhodné skutečnosti neplatí bezvýjimečně. Problematice absence povinnosti uskutečnit povinné předložení směnky k placení a absence povinnosti osvědčit rozhodné skutečnosti protestací se budu věnovat v samostatném textu.

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Potřebujete poradit?

Kontaktuje nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.