Máte problém se směnkou? Ozvěte se mi

Publikace JUDr. Radima Chalupy, Ph.D.

Publikace JUDr. Radima Chalupy, Ph.D.

Aktuálně prodávané knihy:

detail leges | Směnečné právo

Vydavatelem knih je Nakladatelství Leges, s. r. o.

Starší knihy:

1. Knižní publikace:

 1. CHALUPA, R. Zákon směnečný a šekový, komentář, 1. díl směnky. Praha: Linde, 1996. 684 s. ISBN 80-7201-036-0.             
 2. CHALUPA, R. Zákon směnečný a šekový, komentář, 2. díl šeky. Praha: Linde, 1997. 400 s. ISBN 80-7201-080-8.
 3. CHALUPA, R. Zákon směnečný a šekový – komentář, 1. díl směnky. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2006. 623 s. ISBN 80-7201-570-2.
 4. CHALUPA, R. Zákon směnečný a šekový – komentář, 2. díl šeky. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2008. 335 s. ISBN 978-80-7201-692-1.
 5. CHALUPA, R. Zajišťovací směnka. Praha: Linde Praha, 2009. 189 s. ISBN 978-80-7201-756-0.   
 6. CHALUPA, R. Směnka v soudním řízení. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2017. 256 s. ISBN 978-80-7502-254-7.
 7. CHALUPA, R. Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty). Nakladatelství Leges s.r.o., 2019. 488 s. ISBN 978-80-7502-331-5.
 8. CHALUPA, R. Zákon směnečný a šekový: komentář směnečné části; Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář směnečné části. Praha: Leges, 2021. 646 s. ISBN 978-80-7502-517-3.

2. Knižní publikace (spoluautor):

 1. CHALUPA, R. Komentář k ustanovením §§ 778-787 (s. 1180-1207). In: Občanský zákoník. Komentář. 2. svazek § 488-880. Praha: Linde Praha, 2003. s. 739-1421. ISBN 80-7201-328-9.
 2. CHALUPA, R. Kapitola 4.d Koncentrace řízení (s. 104-139) a kapitola 5.c.iii Rozkazní řízení (s. 170-192). In: LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. Acta Universitatis Brunensis – Iuridica. ISBN 978-80-210-7601-3.
 3. CHALUPA, R. § 303 až 315 Řízení o umoření listin. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 979 s. ISBN 978-80-7478-869-7.
 4. CHALUPA, R. § 172-175 Platební rozkaz, Doručení platebního rozkazu, Platební rozkaz a odpor, Směnečný (šekový) platební rozkaz. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 1088 s. ISBN 978-80-7478-986-1.

3. Články publikované v recenzovaných periodicích:

 1. CHALUPA, R. Depozitní a depotní směnky. Právní rozhledy. 1996, ročník 4, číslo 4, s. 141 – 144. ISSN 1210-6410.
 2. CHALUPA, R. Směnka na jméno a směnka na doručitele. Právní rozhledy. 1996, ročník 4, číslo 10. s. 442-447. ISSN 1210-6410.
 3. CHALUPA, R. Snížení počtu účastníků základního směnečného vztahu. Právní rozhledy. 1997, ročník 5, číslo 1, s. 3-7. ISSN 1210-6410.
 4. CHALUPA, R. Závazky z modifikovaného a z odvolaného akceptu. Právní rozhledy. 1997, ročník 5, číslo 4, s. 182-188. ISSN 1210-6410.
 5. CHALUPA, R. Násobení směnky. Právní rozhledy. 1997, ročník 5, číslo 6, s. 297-302. ISSN 1210-6410.
 6. CHALUPA, R. Směnečné stejnopisy – produkt a pojmový znak násobení směnky. Právní rozhledy. 1997, ročník 5, číslo 8, s. 408-413. ISSN 1210-6410.
 7. CHALUPA, R. Nepravé násobení směnky. Právní rozhledy. 1997, ročník 5, číslo 10, s. 513-519. ISSN 1210-6410.
 8. CHALUPA, R. Vybrané otázky důkazního břemene v řízení o zaplacení směnečného nároku. Bulletin advokacie. 2015, ročník 25, číslo 12, s. 26-34. ISSN 1210-6348.
 9. CHALUPA, R. Nezdařenou koncentrací do slepé uličky civilního procesu. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2015, ročník 154, číslo 7, s. 582-611. ISSN 0231-6625.
 10. CHALUPA, R. Koncentrace směnečného rozkazního řízení: Černá díra na spravedlnost. Jurisprudence. 2015, ročník 24, číslo 1, s. 24-36. ISSN 1802-3843.
 11. CHALUPA, R. Míra důkazu a znalecké zkoumání v řízeních o zaplacení směnečného nároku. Bulletin advokacie. 2018, ročník 28, číslo 6, s. 46-50. ISSN 1210-6348.
 12. CHALUPA, R. Procesní započtení ve směnečném rozkazním řízení. Jurisprudence. 2018, ročník 27, číslo 4, s. 33–45. ISSN 1802-3843.
 13. CHALUPA, R. Rozložení důkazního břemena v řízení o zaplacení směnečného nároku podle procesního postavení účastníků řízení. Právní rozhledy. 2018, ročník 26, číslo 11, s. 402-410. ISSN 1210-6410.
 14. CHALUPA, R. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno v řízení o určení pravosti popřené pohledávky. Bulletin advokacie [online]. 2018. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/bremeno-tvrzeni-a-dukazni-bremeno-v-rizeni-o-urceni-pravosti-poprene-pohledavky.
 15. CHALUPA, R. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno v řízení o určení pravosti popřené směnečné pohledávky. Bulletin advokacie [online]. 2018. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/bremeno-tvrzeni-a-dukazni-bremeno-v-rizeni-o-urceni-pravosti-poprene-smenecne-pohledavky.
 16. CHALUPA, R. BORISOVA, V. The Concentration of Civil Procedure in Russia and the Czech Republic. Herald of Civil Procedure, Moskva, 2018, roč. 8, č. 5, s. 148-174. ISSN 2226-0781.
 17. CHALUPA, R. Vznik vyplňovacího oprávnění. Obchodní právo. 2019, ročník 28, číslo 1, s. 29-40. ISSN 1210-8278.
 18. CHALUPA, R. Obsah vyplňovacího oprávnění. Obchodní právo. 2019, ročník 28, číslo 3, s. 2-12. ISSN 1210-8278.
 19. CHALUPA, R. Abstraktnost, skripturní povaha a obchodovatelnost směnky jako odrazové můstky pro zneužití tohoto cenného papíru. Obchodní právo. 2019, ročník 28, číslo 11-12, s. 20-31. ISSN 1210-8278.
 20. CHALUPA, R. Standard of Proof Aplied in the Civil Procedure (Mainly in the Czech Republic). Herald of Civil Procedure, Moskva, 2019. ISSN 2226-0781.
 21. CHALUPA, R. Čtyři právní opory a čtyři podoby zneužití směnky. Obchodní právo. 2020, ročník 29, číslo 2, s. 2-15. ISSN 1210-8278.
 22. CHALUPA, R. Ochrana směnečných dlužníků před zneužitím směnky. Obchodní právo. 2020, ročník 29, číslo 4, s. 3-21. ISSN 1210-8278.
 23. CHALUPA, R. Návrh úpravy směnečného rozkazního řízení ve věcném záměru civilního řádu soudního. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2021, ročník 160, číslo 1, s. 21-50. ISSN 0231-6625.
 24. CHALUPA, R. PEŠA, R. Omezování pozdních skutkových přednesů a důkazních návrhů ve věcném záměru civilního řádu soudního. Obchodní právo. 2021, ročník 30, číslo 7-8, s. 7-23. ISSN 1210-8278.
 25. CHALUPA, R. Uplatňování skutkové domněnky konkludentního udělení vyplňovacího oprávnění v rozhodovací praxi soudů. Právní rozhledy. 2021, ročník 29, číslo 13-14, s. 490-498. ISSN 1210-6410.
 26. CHALUPA, R. Vyplnění blankosměnky. Obchodní právo. 2021, ročník 30, číslo 11-12, s. 14-32. ISSN 1210-8278.
 27. CHALUPA, R. Excesivní vyplnění blankosměnky a bezprávné doplnění blankosměnky a neúplné směnky. Obchodní právo. 2022, ročník 31, číslo 1, s. 18-39. ISSN 1210-8278.
 28. CHALUPA, R. Uplatnění námitky bezprávného doplnění neúplné směnky nebo směnečného blanketu a excesivního vyplnění blankosměnky. Obchodní právo. 2022, ročník 31, číslo 2, s. 2-28. ISSN 1210-8278.
 29. CHALUPA, R. Absence povinnosti předložit směnku k placení hlavnímu směnečnému dlužníkovi v úpadku. Obchodní právo. 2022, ročník 31, číslo 11-12, s. 2-14. ISSN 1210-8278.

4. Příspěvky publikované ve sbornících:

 1. CHALUPA, R. Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník. In: Dny práva – 2012 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita. 2013, s. 1159-1168. ISBN 978-80-210-6319-8.
 2. CHALUPA, R. Dilemata koncentrace řízení (s. 47-57). In: LAVICKÝ, P. DOBROVOLNÁ, E. HRDLIČKA, M. CHALUPA, R. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7686-0.
 3. CHALUPA, R. The Concentration of Adversarial Process as an Effective Instrument of its Acceleration. In: O.V. Isajenkov. Perspektivy razvitija graždanskogo processua’lnogo prava. 1. vyd. Saratov, 2017 s. 12-16, 5 s. ISBN 978-5-7924-1295-8.
 4. CHALUPA, R. To a question of concentration of civil process as in the Czech republic. In: Civilistika: pravo i process. 1. vyd. Saratov, 2018. s. 18-20. ISSN 2619-0281.
 5. CHALUPA, R. Burden of Proof. In Южный федеральный университет (Južnyj federalnyj universitet). Mežduranodnaja naučno-praktičeskaja konferencija Razvitie juridičeskoj nauky v novych uslovijach: Jedinstvo teorii i praktiky. Rostov: Южный федеральный университет (Južnyj federalnyj universitet), 2018. s. 273-276, 4 s. ISBN 978-5-9275-2905-6.
 6. CHALUPA, R. Rozkazní a upomínací řízení ve věcném záměru CŘS. Dny práva 2018. Část VI. Reforma civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita. 2019, s. 49-60. ISBN 978-80-210-9374-4.
 7. CHALUPA, R. Abuse of the Bill of Exchange in Business Environment. In: Law and Multidisciplinarity. Nish: Faculty of Law, University of Nish. 2020.

5. Články publikované v nerecenzovaných periodicích:

 1. CHALUPA, R. Indosament a jeho pravidelné účinky. Právní rádce. 1996, ročník 5, číslo 11, s. 15-17. ISSN 1210-4817.
 2. CHALUPA, R. Indosament ve své rozmanitosti. Právní rádce. 1996, ročník 5, číslo 12, s. 14-20. ISSN 1210-4817.    
 3. CHALUPA, R. Prominutí protestační povinnosti. Právo a podnikání. 1996, ročník 5, číslo 9, s. 15-21. ISSN 1211-1120.
 4. CHALUPA, R. Předcházení výkonu postihu před splatností – 1.část. Právní rádce. 1997, ročník 6, číslo 6, s. 18-22. ISSN 1210-4817.
 5. CHALUPA, R. Předcházení výkonu postihu před splatností – 2.část. Právní rádce. 1997, ročník 6, číslo 7, s. 21-24. ISSN 1210-4817.
 6. CHALUPA, R. Přehled osob zúčastněných na směnečném vztahu – 1. část. Právní rádce. 1997, ročník 6, číslo 9, s. 13-16. ISSN 1210-4817.
 7. CHALUPA, R. Přehled osob zúčastněných na směnečném vztahu – 2. část. Právní rádce. 1997, ročník 6, číslo 10, s. 12-15. ISSN 1210-4817.
 8. CHALUPA, R. Placení směnečného dluhu před splatností. Právní rádce. 1998, ročník 7, číslo 1, s. 22-26. ISSN 1210-4817.
 9. CHALUPA, R. Dílčí placení směnečného dluhu. Právní rádce. 1998, ročník 7, číslo 6, s. 10-12. ISSN 1210-4817.
 10. CHALUPA, R. Protiplnění při dílčím placení směnečného dluhu. Právní rádce. 1998, ročník 7, číslo 7, s. 11-13. ISSN 1210-4817.
 11. CHALUPA, R. Blankosměnka v podnikatelské praxi. Právní rádce. 1999, ročník 8, číslo 4, s. I-VIII. ISSN 1210-4817.
 12. CHALUPA, R. Zajišťovací směnka. Právní rádce. 1999, ročník 8, číslo 9, s. 18-20. ISSN 1210-4817.
 13. CHALUPA, R. Převod a uplatnění zajišťovací směnky. Právní rádce. 1999, ročník 8, číslo 10, s. 38-43. ISSN 1210-4817.
 14. CHALUPA, R. Osamostatnění zajišťovací směnky. Právní rádce. 2000, ročník 9, číslo 7, s. 18-21. ISSN 1210-4817.
 15. CHALUPA, R. Zajišťovací směnka z pohledu dlužníka. Právní rádce. 2000, ročník 9, číslo 8, s. 11-13. ISSN 1210-4817.
 16. CHALUPA, R. Méně obvyklé využití zajišťovací směnky. Právní rádce. 2000, ročník 9, číslo 12, s. 12-14. ISSN 1210-4817.
 17. CHALUPA, R. Směnečné právo a jeho zamýšlená novelizace. Právní rádce. 2002, ročník 11, číslo 8, s. 31-36. ISSN 1210-4817.
 18. CHALUPA, R. Abstraktnost směnečné pohledávky. Právní rádce. 2002, ročník 11, číslo 12, s. 25-30. ISSN 1210-4817.
 19. CHALUPA, R. Předložení směnky k placení. Právní rádce. 2005, ročník14, číslo 8, s. 59-62. ISSN 1210-4817.
 20. CHALUPA, R. Směnečné obohacení. Právní rádce. 2009, ročník 18, číslo 8, s. 20-30. ISSN 1210-4817.
 21. CHALUPA, R. Excesivní vyplnění blankosměnky a změna textu blankosměnky. Právní rádce. 2009, ročník 18, číslo 12, s. 17-29. ISSN 1210-4817.
 22. CHALUPA, R. Diskriminace podnikatelů v soudních řízeních – výjimka nebo běžná soudní praxe? Právní rádce. 2011, ročník 20, číslo 3, s. 22-28. ISSN 1210-4817.
 23. CHALUPA, R. Zneužití zajišťovací směnky. Právo: časopis pro právní teorii a praxi. 2011, číslo 4, s. 19-34. ISSN 1802-9116.
 24. CHALUPA, R. Uplatnitelnost kauzálních námitek. Právní rádce. 2011, ročník 20, číslo 9, s. 17-24. ISSN 1210-4817.
 25. CHALUPA, R. Uplatnění směnečné pohledávky v insolvenčním řízení. Konkursní noviny. 2015, ročník 18, číslo 10, s. 19-21. ISSN 1213-4023.
 26. CHALUPA, R. Kauzální námitky a kauzální povaha směnky. Právní rádce. 2015, ročník 23, číslo 10. s. 38-43. ISSN 1210-4817.
 27. CHALUPA, R. Přezkum směnečné pohledávky v insolvenčním řízení. Konkursní noviny. 2015, ročník 18, číslo 11, s. 18-20. ISSN 1213-4023.
 28. CHALUPA, R. Kauzální námitky a směnka pro soluto v judikatuře. Právní rádce. 2015, ročník 23, číslo 11. s. 32-37. ISSN 1210-4817.
 29. CHALUPA, R. Incidenční spor vyvolaný popřením směnečné pohledávky. Konkursní noviny. 2015, ročník 23, číslo 12. s. 24-26. ISSN 1210-4817.
 30. CHALUPA, R. Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnečného nároku. Právní rádce. 2017, ročník 25, číslo 6, s. 34-38. ISSN 1210-4817.
 31. CHALUPA, R. Dokazování a důkazní břemeno. Právní rádce. 2017, ročník 25, číslo 7/8, s. 44-48. ISSN 1210-4817.
 32. CHALUPA, R. Způsob vedení obrany proti uplatněnému směnečnému nároku a jeho vliv na rozložení důkazního břemena v řízení (část I. – Důkazní břemeno). Soukromé právo. 2019, ročník 7, číslo 6, s. 44-48. ISSN 2533-4239.
 33. CHALUPA, R. Způsob vedení obrany proti uplatněnému směnečnému nároku a jeho vliv na rozložení důkazního břemene v řízení (část II. – Způsob vedení obrany a jeho vliv na důkazní břemeno). Soukromé právo. 2019, ročník 7, číslo 9, s. 6-12. ISSN 2533-4239.
 34. CHALUPA, R. Vady řízení jako důvod přípustnosti dovolání. Soukromé právo. 2020, ročník 8, číslo 6, s. 28-32. ISSN 2533-4239.
 35. CHALUPA, R. BORISOVA, V. Povinnost soudu rozhodnout spor v zákonem stanovené lhůtě jako možný nástroj eliminující průtahy v řízení. Soukromé právo. 2020, ročník 8, číslo 12, s. 2-10. ISSN 2533-4239.
 36. CHALUPA, R. Zmírnění tvrdosti koncentrace směnečného rozkazního řízení. Soukromé právo. 2021, ročník 9, číslo 12, s. 10-27. ISSN 2533-4239.
 37. CHALUPA, R. Nesprávné posuzování důkazního břemena jako překážka úspěšného uplatnění důvodné obrany ve směnečných sporech. Soukromé právo. 2022, ročník 10, číslo 9, s. 5-14. ISSN 2533-4239. (článek byl recenzován)
 38. CHALUPA, R. Nesprávné posuzování míry důkazu jako překážka úspěšného uplatnění důvodné obrany ve směnečných sporech. Soukromé právo. 2022, ročník 10, číslo 10, s. 2-9. ISSN 2533-4239. (článek byl recenzován)
 39. CHALUPA, R. Směnka – nesměnka: formálně platná směnka stižená materiální neplatností. EPRAVO.cz [online]. 2022. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/smenka-nesmenka-formalne-platna-smenka-stizena-materialni-neplatnosti-115150.html.
 40. CHALUPA, R. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a jejich doplnění, upřesnění a dotvrzení. EPRAVO.cz [online]. 2022. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/namitky-proti-smenecnemu-platebnimu-rozkazu-a-jejich-doplneni-upresneni-a-dotvrzeni-115218.html?hash=$2y$10$2wYELataB7EwKOJkh.OLRO3HG12ZjpiarF4UIWewbFO2SMYsSQGWi.
 41. CHALUPA, R. Popření přihlášené směnečné pohledávky v insolvenčním řízení. EPRAVO.cz [online]. 2022. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/popreni-prihlasene-smenecne-pohledavky-v-insolvencnim-rizeni-115328.html?hash=$2y$10$tCyBRP9XNd4wUN0hQNcic.28dWEFpJLbvfi8qWL/TYekg/lmghK1S.

Potřebujete poradit?

Kontaktuje nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.