Máte problém se směnkou? Ozvěte se mi

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí, kterým soud rozhoduje ve směnečném rozkazním řízení. Soud směnečným platebním rozkazem přiznává žalobci uplatněný směnečný nárok. Směnečný platební rozkaz obsahuje výrok, kterým soud žalovanému ukládá,

– aby ve lhůtě 15 dní zaplatil peněžitou částku, jejíhož zaplacení se žalobce domáhá a nahradil žalobci náklady řízení, nebo

– aby v téže lhůtě podal námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu.

Předpoklady pro vydání směnečného platebního rozkazu

Soud vydá směnečný platební rozkaz, jestliže jsou splněny následující předpoklady:

a)         žalobou je uplatněn nárok na zaplacení peněžité částky vyplývající ze směnky,

b)        žalobce předložil originál směnky,

c)         žalobce předložil další případné listiny potřebné k uplatnění práva; tento zákonný           požadavek se uplatní jen v případě, že hmotné právo vyžaduje splnění dalších        předpokladů a tyto další listiny osvědčují důvodnost uplatnění nároku žalobcem vůči      žalovaným,

d)        neexistuje důvod pochybovat o pravosti předložené směnky,

e)         uplatněný nárok vyplývá ze skutečností tvrzených žalobcem v žalobě a z obsahu             směnky,

f)         žalobce navrhl, aby soud rozhodl směnečným platebním rozkazem.

Uvedené předpoklady jsou nastaveny kumulativně, rozhodnutí směnečným platebním rozkazem tak připadá v úvahu jen při jejich současném splnění. Není-li dán kterýkoli z výše popsaných předpokladů, připadá v úvahu jen projednání nároku v prostém nalézacím řízení (teoreticky i vyřízení nároku prostým platebním rozkazem, což se však v praxi neděje). Nejsou-li naplněny všechny výše uvedené předpoklady pro vyřízení sporu ve směnečném rozkazním řízení, nevydá soud směnečný platební rozkaz a nařídí jednání, čímž řízení nevratně nasměruje do prostého nalézacího řízení.

Předpoklady pro vydání směnečného platebního rozkazu musí být žalobcem splněny na základě jeho vlastní iniciativy. Je nepřípustné, aby soud žalobce k naplnění těchto předpokladů vyzýval. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je oprava nebo doplnění žaloby na základě výzvy k odstranění vad podání.

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Doručí-li soud směnečný platební rozkaz žalovanému, počíná doručením uvedeného meritorního rozhodnutí (směnečného platebního rozkazu) žalovanému běžet lhůta k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. Žalovaný má v uvedeném případě pro podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu k dispozici lhůtu v délce 15 dní.

Doručením směnečného platebního rozkazu žalovanému je navozena striktní a vysoce rigidní koncentrace řízení. Možnost vymezit obranu proti směnečnému nároku, jenž byl žalobci přiznán směnečným platebním rozkazem, je časově situována výlučně do výše uvedené 15denní námitkové lhůty. Po uplynutí této lhůty ztrácí žalovaný možnost vznést jakoukoli obranu, kterou neuplatnil v rámci včas podaných námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu podané po uplynutí námitkové lhůty soud odmítne (jsou-li podány před námitkovým jednáním) nebo k těmto nepřihlíží (jsou-li podány kdykoli později v průběhu řízení). Doplnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je možné jen v nepatrném rozsahu cestou tzv. upřesnění námitek nebo jejich dotvrzení.

Zrušení směnečného platebního rozkazu pro nedoručení

Nepodaří-li se směnečný platební rozkaz žalovanému doručit, zruší soud směnečný platební rozkaz usnesením (pro jeho nedoručení žalovanému), čímž směnečný spor přemění v prosté nalézací řízení.

Pokud žalovaný v námitkové lhůtě nepodá námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, nabude směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaný proti směnečnému platebnímu rozkazu v průběhu námitkové lhůty námitky, posoudí soud jejich projednatelnost, tedy fakt, zda jsou dostatečně určitě a konkrétně odůvodněny skutkovým popisem okolností, kterými žalovaný zpochybňuje existenci nebo důvodnost uplatnění směnečného nároku, jenž byl žalobci přiznán napadeným směnečným platebním rozkazem. Shledá-li soud, že podané námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu nejsou řádně skutkově odůvodněny, odmítne tyto usnesením.

Rozhodnutí o směnečném platebním rozkazu rozsudkem

Podá-li žalovaný včasné a skutkově odůvodněné námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, nařídí soud k jejich projednání tzv. námitkové jednání. Po projednání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu (v případě procesně korektně vedeného řízení po projednání uplatněného nároku a následně námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu) rozhodne soud rozsudkem, jehož výrokem vysloví, zda vydaný směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo jej ruší.

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Potřebujete poradit?

Kontaktuje nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.